Jan 23, 2017

Re: 20170123


▷ @Shiny Shabby (- dami) / Jan.

DAMI HANBOK GACHA -hat *3

DAMI HANBOK GACHA Rare s 02

DAMI HANBOK GACHA -shoes *2